Schriftelijke vragen omtrent stikstof en de Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland

20161205 servicehaven Urkdonderdag 10 december 2020 10:36

Vrijdag 4 december hebben we onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland.

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de ChristenUnie de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het bericht op omroep Flevoland (03 december 2020) dat de Provincie geen oplossing kan vinden voor stikstofprobleem buitendijkse Haven.

  1. Is GS nog steeds van mening dat extern salderen wel degelijk een goed instrument is om stikstof ruimte te creëren om zo ontwikkelingen mogelijk te maken?
  2. Kan het college uitleggen waarom in dit specifieke geval extern salderen geen oplossing biedt voor de problematiek van de buitendijkse haven
  3. U schrijft in een brandbrief aan minister Schouten dat “de stikstofdepositie ten gevolge van de aanleg en het gebruik van de servicehaven is zeer gering. De maximale depositie in de gebruiksfase is 0,02 mol/ha/jr. De depositie in de aanlegfase is zelfs nog geringer”. In hoeverre zijn er nog meer van dit soort vergelijkbare projecten (zgn. diffuse belasters) binnen de provincie en waar de provincie ook verantwoordelijk is voor de oplossing van dit stikstofvraagstuk?
  4. Er wordt gesproken over een constructie van ‘voorfinanciering’ stikstofruimte vanuit de landelijke bronmaatregelen. Hoe werkt dit precies?
  5. Hoe belangrijk is het hebben van een regionaal stikstofregistratiesysteem hierbij en is de provincie Flevoland daar klaar voor en op voorbereid? Zo nee waarom niet?
  6. Als minister Schouten positief reageert op het verzoek van GS kan de haven dan direct open? Zo ja wanneer en zo nee waarom niet?
  7. Welke inspanningen hebben er binnen het IPO plaats gevonden om deze casus op te lossen?
  8. In hoeverre hebben deze inspanningen ertoe geleid dat deze brandbrief/noodoproep ook wordt onderbouwd dat er echt geen andere oplossing is.
  9. Tijdens het AO Maritiem van donderdag 3-12-2020 zijn er aan minister Cora van Nieuwenhuizen verschillende vragen gesteld over de Maritieme Servicehaven. Klopt het dat ze in reactie hierop heeft aan gegeven dat; “Waar er een steentje kan worden bijgedragen aan de ontwikkeling van de MSNF, dan is de minister hiertoe bereid”? wat gaat u met deze toezegging doen?
  10. Wat is het scenario wanneer het rijk besluit geen gehoor te geven aan het verzoek om tijdelijk stikstof ruimte

Gezien de behandeling van de stikstofwet op 10 december 2020 is het wat betreft de ChristenUnie van het hoogste belang de nodige aandacht hiervoor te vragen bij minister LNV en de minister van I&W. Wij roepen het college op om hier de maximale inspanning voor te verrichten.

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen omtrent stikstof en de Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.