Statenfractie

 • Harold Hofstra, Statenlid, fractievoorzitter

  Christelijke politiek is voor mij staan voor je overtuiging vanuit een duidelijk Bijbels fundament. Politiek gaat ergens over, of dat nu economie, werk, het voorzieningenniveau of ruimtelijke ontwikkeling is. Daarom wil ik graag als Statenlid invulling geven aan deze verantwoordelijkheid en mijn kennis en kunde op deze manier inzetten. Ik geloof in Flevoland, een jonge provincie met kansen en uitdagingen. Door het verbinden van stad en platteland wil ik ruimte bieden aan duurzame groei van economie en werkgelegenheid. Kansen benutten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid met aandacht voor (kwetsbare) jongeren.

  Portefeuille: Duurzaamheid, Natuur & Platteland
  Onderwerpen:
  Klimaat en Energie
  Natuur en Landschap
  Vitaal Platteland
  Nieuwe Natuur
  De-on
  Openbaar Vervoer
  IJmeer/Markermeer
  Digitale infrastructuur buitengebied 

  Portefeuille: Ruimte
  Onderwerpen:
  Ruimtelijke ordening
  Regionale Uitvoeringsdienst
  Vergunningsverlening, toezicht en handhaving
  Water
  Rijksvastgoedbedrijf
  Wonen
  Schaalsprong Almere/RRAAM
  IJsseldelta-Zuid 

  Contactpersoon voor Almere en Zeewolde

  Hoofdfunctie:
  - Portefeuille coördinator wethouder van Wageningen en Rentenaar bij de gemeente Lelystad afdeling Concernstaf (sinds 01-04 2014) .

  Bezoldigde nevenfunctie(s):
  - Secretaris VNG Flevoland (voortvloeiend uit hoofdfunctie sinds 01-01 2016)

  Onbezoldigde nevenfunctie(s)
  - Voorzitter Stichting Nederlands Kampioenschap Ambtenarenvoetbal (sinds 01-10 2013) 

  email

  Twitter
 • Lloyd Ferdinand, Statenlid

  Als overtuigd christen heb ik de afgelopen jaren ervaren dat christelijke betrokkenheid bij politieke beslissingen wel degelijk verschil kan maken voor mens en milieu. Deze ervaring motiveert mij om in de komende periode nog actiever te zijn in de provincie om mens en milieu minder kwetsbaar te maken en meer in evenwicht met elkaar te brengen. Ik wil mij inzetten voor meer nieuwe banen voor jonge Flevolanders; een overheid die niet te groot en te afstandelijk is en die burgers helpt wanneer het nodig is. Betere verbindingen (wegen en openbaar vervoer) met de omliggende regio’s en uitbreiden en versterken van het onderwijs. Alle burgers – ongeacht hun herkomst – betrekken bij elkaar en bij de samenleving.

  Portefeuille: Bestuur & Samenleving
  Onderwerpen:
  Bestuurlijke Zaken: Bestuurlijke vernieuwing
  Financiën
  Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht
  Kunst en Cultuur
  Samenleving (zorg)
  Europa
  IPO-Bestuur
  Sport
  Communicatie en ICT
  Flevolandse samenwerkingsagenda
  Facilitaire Zaken , Archiefinspectie, P&O, Inkoop en aanbesteding

  Contactpersoon voor Dronten en Lelystad

  Hoofdfunctie: 
  - directeur Lloyd Consultancy

  Nevenfunctie:
  - vice-voorzitter Stichting Amsterdams Centrum 30 juni - 1 juli.

  email

 • Jan van Dijk, Statenlid

  Ik ben maatschappelijk betrokken en politiek geïnteresseerd. Ik zet mij graag in voor mijn leefomgeving, allereerst binnen mijn gezin en in mijn kerk maar ook daarbuiten; door aandacht voor de leefbaarheid rondom de stad en het platteland. Denk aan natuur, bereikbaarheid, ook met omliggende provincies, en economische ontwikkeling. 
  Flevoland is een nog sterk in ontwikkeling zijnde provincie en aan die ontwikkeling wil ik, vanuit mijn christen zijn, graag een bijdrage leveren. Ik geloof in een provincie met veilige wegen, duurzaam en toegankelijk vervoer. Kwalitatief goed vervoer voor scholieren en forenzen, maar ook voor ouderen door o.a. toegankelijke haltes en stations.

  Portefeuille: Economie
  Onderwerpen:
  Economische Zaken
  Maritieme Strategie
  Amsterdam Lelystad Airport
  Mobiliteit (exclusief OV)
  OMALA
  Floriade
  Onderwijs
  Landbouw en Visserij
  Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
  Openbaar Vervoer
  Recreatie, Toerisme en Gebiedspromotie

  Contactpersoon voor Noordoostpolder en Urk

  email

  Twitter
 • Alette Dokter,fractieondersteuner

  Wat hébben we een uniek stukje van Gods schepping ontvangen om te beheren. 
  Wat een story hebben we wereldwijd te vertellen: De grootste polder ter wereld/ Nieuwland op de zeebodem.
  Wat heeft de overheid een enorme verantwoordelijkheid om deze jonge provincie naar vermogen te ondersteunen. Zodat deze maatschappelijk en economisch tot zijn recht komt. Maar ook elk individu volkomen beantwoordt aan Gods plan.

  Daarvoor is nodig:
  - Dialoog in plaats van debat.
  - Concrete ideeën in plaats van abstracte en ingewikkelde visies.
  - Korte lijnen in plaats van bureaucratie.
  - Beeldvorming op locatie in plaats van achter je bureau beslissen.

  Of anders gezegd:
  Een overheid die in alles het goede voorbeeld geeft. Die inwoners leidt door hen te dienen. En daarbij zichzelf in alles op de tweede plek zet.
  Wat vraagt dit een tact, wijsheid, zelfverloochening, liefde en vergevingsgezindheid.
  Wilt u voor ons bidden? Zodat God naar Zijn rijkdom, zal vervullen al onze nooddruft. (Filippenzen 4) Een zegen om de ander tot zegen te zijn (Opwekking 710)

  De onderwerpen waar ik me over buig, wisselen per periode. Momenteel zijn dat:
  - Kunst en Cultuur
  - Toerisme en Recreatie
  - Economische investeringen Noordelijk Flevoland

  email