Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Image7.jpgvrijdag 25 november 2022 11:51

Woensdag 16 november vond in Lelystad de leden vergadering plaats waarin wij de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2023 hebben vastgesteld. Er was een mooie opkomst van betrokken en nieuwsgierige leden. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van een stuk uit genesis 13. Het verhaal waar land en water een strijd om de schaarse ruimte ontketent. Hij daagde de aanwezigen uit. Hij hield ons als aanwezigen een spiegel voor: Zijn wij in staat om, net zoals Abraham ruimte gaf aan Lot, ruimte te geven aan de ander? Land, water en ruimte voor elkaar zijn actuele thema’s waar onze volksvertegenwoordigers nu en de kandidaten straks mee aan de slag kunnen.

Kandidatenlijsten
De voorzitters van de verschillende selectiecommissies (Roelof Siepel voor de lijst voor provinciale staten en Siebe de Graaf voor de lijst van het waterschap) gaven een korte toelichting en antwoorden op vragen over het gevoerde proces en de uitkomsten daarvan zoals vastgelegd in de conceptkandidatenlijsten.
Er was één amendement ingediend op de conceptkandidatenlijst voor de provinciale staten van 2023. Nummer 14 en 20 wilden en konden ruilen van plek. Het amendement, dat het preadvies overnemen had gekregen werd met algemene stem aangenomen.  Daarna kon over de kandidatenlijsten worden gestemd. Met algemene stemmen werden de veertig kandidaten voor de provinciale staten van 2023 op de gewijzigde lijst verkozen verklaard.

Voor de conceptlijst met kandidaten voor het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland waren geen amendementen ingediend. De kandidaten werden met algemene stemmen verkozen verklaard. 

Na het vaststellen van de kandidatenlijsten waren er lovende worden voor het werk dat de commissies verzet hebben. Een bijzonder woord van dank was er voor Jettie Hijmissen die als secretaris van de commissie uitmuntend en veel werk verzet heeft.

Campagne

verkiezingsthema's

De campagneleider (Johanna Koffeman Kramer) zette kort uiteen wat de strategie van de campagne wordt en in welke stijl:

  • Positieve en energieke campagne. 
  • Focus op persoonlijke campagne. 
  • Vooral een onlinecampagne met werkbezoeken en activiteiten.

De slogan waaronder we de verkiezingen ingaan:

Ruimte voor elkaar (in Flevoland)

Hoe we dat willen gaan doen wordt uitgewerkt in een verkiezingsprogramma. 

Verkiezingsthema's en programma

De lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen Harold Hofstra naam ons mee door de hoofdlijnen.

Harold Hofstra

Flevoland als toekomstgerichte provincie (ruimte)

  • Oog voor de (transitie)opgaven
  • Woningbouw voor jong en oud
  • Duurzame bereikbaarheid en werkgelegenheid

Behouden van het goede

  • Kernkwaliteiten van Flevoland (blauwe en groene structuren, ruimte)
  • Aantrekkelijk vestigingsklimaat (wonen, werken en recreëren)
  • Flevoland als innovatieve Provincie (landbouw/onderwijs /maritiem)

Aandacht voor het kwetsbare

  • Mensen/groepen in kwetsbare posities en belang van brede welvaart/welzijn
  • Natuur/klimaat en biodiversiteit
  • Cultuurhistorie (trots op Flevoland)

Harold riep de leden ook op om gebruik te maken van de mogelijkheden om de programmacommissie extra aandachtspunten mee te geven. Daarvoor was een wand ingericht waarop bezoekers hun punten, vragen en opmerkingen per thema konden achterlaten.

Waterschap Zuiderzeeland

HR andries Poppe

Heemraad Andries Poppe nam ons vervolgens mee, aansluitend bij de bodem en water gedachte uit de opening, naar het werk van Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap is voor veel mensen een onbekende overheid. Het is een functionele democratie. Het werk van het waterschap is gericht op het hebben van droge voeten, voldoende water en schoon water. 

Klimaat adaptatie, biodiversiteit, bodemdaling, zout, energietransitie, afval en nog meer uitdagingen liggen klaar voor de toekomst om opgepakt te worden. Bij het waterschap hebben ze daar dagelijks mee te maken. Ook Andries daagde ons als hoorders uit. Misschien moet je van bodem en water niet een sturend principe maken, maar een stapje verder een regelend principe.

Onder genot van een hapje en een drankje konden de leden verder met elkaar in gesprek gaan of bij de muur verbetersuggesties en aandachtspunten voor het partijprogramma indienen.

Image6      Image7      

« Terug