Stand van zaken coalitievorming

PH Lelystad.jpgdinsdag 04 juni 2019 09:35

Na de verkiezingen op 20 maart heeft de informateur, Annemarie van Gaal, gesprekken gehad met alle fracties om tot een advies te komen voor een nieuw college van gedeputeerde staten. Namens de ChristenUnie heeft ze gesproken met Tamara Strating en ondergetekende. In dat gesprek hebben we het gehad over de zaken die voor de ChristenUnie belangrijk zijn.

Bijvoorbeeld aandacht voor een gezond ondernemersklimaat met daarbij passende voorwaarden, aandacht voor het opleidingsniveau van onze beroepsbevolking en dat we daarbij samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs willen stimuleren. Maar ook is benadrukt dat wij oog willen hebben voor diegenen die niet zo makkelijk mee kunnen komen en dat wij het belangrijk vinden om te beschermen wat bescherming nodig heeft. De gespreksverslagen kunt u vinden op de website van de provincie Flevoland.

Na de installatie van de Statenleden op 17 april jl. heeft de informateur haar advies gepresenteerd en toegelicht. Volgens haar zou de samenwerking tussen Forum voor Democratie, VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie een werkbare kunnen zijn die verder onderzocht zou moeten worden. De VVD, het CDA, de PvdA en de ChristenUnie hebben de wens uitgesproken om, voordat we met elkaar de formatiefase in zouden gaan, eerst een pre-formatie te hebben. De reden hiervan was dat Forum voor Democratie een nieuwe speler in het politieke speelveld van de provincie is en we elkaar eerst beter wilden leren kennen om te kijken of we met elkaar aan de slag kunnen gaan in de volgende fase. De volgende dag, 18 april, verraste de PvdA ons met een verklaring waarin ze van de leden van de fractie van Forum voor Democratie vroegen om afstand te nemen van uitspraken die Thierry Baudet heeft gedaan. Dat zette alles even op scherp.

Op 24 april zijn we bij elkaar gekomen met FvD, VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie om hierover te praten. We hebben die dag lang en indringend met elkaar gesproken en nadat we met elkaar hadden gegeten leek het erop dat er een gezamenlijke basis aanwezig was om een volgende stap te maken. Toch heeft de PvdA kort na 21.00 uur besloten dat dit voor hen onvoldoende houvast gaf.

Er is daarna nog gesproken met de overige vier partijen, waarbij we gezamenlijk hebben moeten constateren dat het advies van de informateur is onderzocht, maar niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Op 8 mei zijn wij als Provinciale Staten bijeengekomen en hebben we besloten om een vervolg te geven aan een nieuwe informatieronde. Een ronde waarbij wordt gezocht naar een stabiele en werkbare meerderheid. Ook zijn er twee nieuwe informateurs benoemd, de heren Van Bochove en Van Beek, twee politiek ervaren bestuurders.

De ChristenUnie heeft tijdens de gevoerde gesprekken met de informateurs o.a. aangegeven dat:

  • We op voorhand geen enkele partij uitsluiten.
  • We streven naar een stabiele meerderheidscoalitie waarin partijen zitten die zowel links als rechts van het midden vertegenwoordigen.
  • We deel willen nemen aan een colaitie die op zoek is naar verbinding en met een gezamenlijk programma Flevoland verder wil brengen.

Op 27 mei hebben de informateurs een brief aan Provinciale Staten verzonden met daarin een tussenrapportage. Op basis van de door hen gevoerde gesprekken hebben zij aangegeven dat zij voornemens zijn op korte termijn gesprekken te voeren met VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, en D66 om te onderzoeken of deze combinatie wel een kans maakt een college te vormen dat kan steunen op een meerderheid van de Staten. Hierover hebben de Staten ook met elkaar gesproken tijdens een debat op 30 mei jl.

We hebben als ChristenUnie altijd constructief aan tafel gezeten maar daarbij ook duidelijk onze grenzen aangegeven. We merken dat veel partijen de rol van de ChristenUnie de afgelopen vier jaar maar ook zeker het feit dat we het afgelopen jaar verantwoordelijkheid hebben genomen, ook als dat niet makkelijk was,  hebben gewaardeerd. Dat mogen we ook zeker als zegen op ons werk ervaren.

De komende tijd zullen de gesprekken met de informateurs verder gaan. We zijn er nog lang niet maar mogen ook tijdens dit proces vragen om wijsheid en de zegen van Hem die alles regeert.

Namens de fractie,
Harold Hofstra
fractievoorzitter

« Terug