De tijd staat stil, maar ook meer…

Jaap.jpg
Door Jaap Oosterveld op 3 oktober 2022 om 11:49

De tijd staat stil, maar ook meer…

Op 2 september 2022 stond de tijd stil in Dronten. Bij het testen van het aan te leggen electriciteitsnetwerk tussen Lelystad en Dronten ontstond een overbelasting waarbij de veiligheidssystemen niet werkten.  Bij wijze van spreken was de stop in de meterkast niet gesprongen. Gevolg: een forse oververhitting. Hoogspanningskabels hingen gevaarlijk dicht bij de grond. Beginnende brand, oververhitting van de bekabeling van de Hanzelijn tussen Dronten en Lelystad en ook in de privésfeer hier en daar schade. De wijzers in de kerktoren van de Open Hof in Dronten stonden stil op 15.10 uur. De treinen tussen Dronten en Lelystad staan ook stil. Eerst dachten we een paar weken, nu wordt al een datum in december genoemd en mogelijk duurt het herstel van de schade nog langer. De overbelasting heeft alles te maken met de aanpassingen van ons elektriciteitsnet juist door de vele zonnepanelen en ook de forse uitbreiding van de windenergie in onze provincie.

Als burgerlid namens de ChristenUnie mag ik in de commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid meepraten over de inrichting van onze mooie provincie. Windenergie, zonnepanelen, waterhuishouding en waterkwaliteit, bossen, windenergie, stikstof, bodemdaling en bodemuitputting, datacenter, de toekomst van onze agrariërs enzovoort, enzovoort komen aan de orde.  Het is te veel om in een blog op te noemen.  Wel is het vooral gericht op de toekomst van ons, onze kinderen en kleinkinderen.  

Maar…. Hoe ver kunnen we vooruitkijken? In de ongeveer 25 jaar dat ik in lokale en provinciale politiek een bijdrage mag leveren valt mij op dat vooral meerjarenbegrotingen ieder jaar weer fors moeten worden bijgesteld. Allerlei factoren die onvoorzien blijken te zijn. En dan zitten we nu in allerlei crises, zoals de stikstofcrisis, de crisis rondom de jeugdzorg, rondom asielzoekers en statushouders, klimaatcrisis en de toeslagenaffaire om er een paar te noemen. Hoe kan de overheid en daarmee de politiek hierin de rol pakken die nodig is?

En dan denk ik hier ook aan Psalm 72 waar ik recent een prachtige en confronterende preek heb mogen aanhoren. Gods Woord als verbinding tussen overheid en de burger: een gebed om een rechtvaardig beleid. Met een agenda voor overheden maar ook voor burgers, waarin het uitzien naar Jezus Christus de stip aan de horizon is. De overheid die juist en vooral moet opkomen voor de zwakkere, voor de mensen zonder macht. Aan de andere kant wordt ook juist gevraagd om voor de Koning te bidden zodat de Koning, lees de overheid, de mensen die hulp nodig hebben ook echt helpen. 

Dit is ook waar de ChristenUnie zich sterk voor maakt en biddend en werkend de verbinding wil leggen zoals ook Psalm 72 weergeeft. Wijsheid en gebed voor burger, ondernemer en ook de overheid, samen verder

En ik??? Ik trek mij terug uit de actieve politiek wetend dat ook al kan de tijd voor het oog door een storing stil gezet te worden, alles zal doorgaan in het grote raderwerk. Binnenkort mag ik mij als voorzitter gaan inzetten voor een aantal prachtige burgerinitiatieven in Dronten.  Ook gericht op een bloeiende samenleving. Ora et labora.