Bijdrage Perspectiefnota

Lubbert Schenk Perspectiefnota 2002.jpeg
CU Flevoland PS en WS 2019-59.jpg
Door Lubbert Schenk op 29 juni 2022 om 16:52

Bijdrage Perspectiefnota

In de vergadering van Provinciale Staten  op  29 Juni 2022  heeft fractievoorzitter Lubbert Schenk namens de fractie de bijdrage voor de perspectiefnota uitgesproken.

Dank u wel voorzitter,

De ChristenUnie wil in 2050 wonen, werken en leven in een Flevoland waarin wij in vrede en vrijheid kunnen leven. Een provincie waar we de pioniersgeest kunnen behouden en open staan voor innovaties. De groei in het aantal inwoners is recht evenredig met de werkgelegenheid, de voorzieningen en betaalbare, toekomstbestendige huisvesting. Onderwijs heeft een stevige plek in Flevoland gekregen met aanbod op alle niveaus; met goede posities voor zowel mbo- als hbo-scholen. Flevoland is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft een goede verbinding met het noorden van het land, we denken hierbij nadrukkelijk aan de IJmeerverbinding en de Lelylijn. Onze provincie bouwt aan een toekomstbestendig zorglandschap met kwalitatief zorgaanbod dicht bij de mensen.

De provincie focust zich op haar kerntaken. Een speerpunt hierbij zijn de infrastructurele vraagstukken, vooral langs de randen van de provincie. Hierbij denken we nadrukkelijk aan de N50. Daarnaast heeft zij een controlerende rol voor de gemeenten en het waterschap. Er is sprake van een nauwe samenwerking richting de regio’s Amsterdam en Zwolle. Wel komt er meer aandacht voor de zachte kant en een sociaal krachtige samenleving waarin we bovenlokaal en verbindend kunnen acteren. Vanuit de regionale economie vinden we duurzaam ondernemen belangrijk, waarbij people, profit en planet met elkaar in balans zijn. Wij zien Flevoland als koploper wat betreft de circulaire economie. De provincie stimuleert de brede welvaart.

De overheid is een medespeler in een netwerksamenleving. Om die reden onderhoudt de provincie intensief contact met organisaties, bedrijven en instellingen die van belang zijn voor de provinciale samenleving. Flevoland heeft een centrale ligging, er is sprake van samenwerking met de regio’s MRA en Zwolle. Als Flevoland werken we samen met andere medeoverheden en gaan we het traject aan over de samenwerking rijk-regio, maatschappelijke opgaven lossen we samen op. Hierbij laten we de verantwoording zo dicht mogelijk bij de betrokken partijen liggen, de provincie ondersteunt en coördineert voor zover dat nodig blijkt. De gemeenten krijgen de ruimte en worden tegelijkertijd gestimuleerd in het nemen van beslissingen.

Als ChristenUnie houden we met verschillende onzekerheden rekening. Hierbij denken we allereerst aan stikstof en landbouw. Provincie Flevoland moet met realistische oplossingen komen voor onze Flevolandse agrariërs. Wij pleiten als ChristenUnie voor perspectief voor de landbouwsector, met name zouden we graag willen zien dat er een generaal pardon komt voor de PAS melders. Hierbij willen we verder toewerken naar meer kringlooplandbouw met kortere ketens.

Daarnaast denken we aan inflatie. We zien dat de hoge inflatie het bedrijfsleven en sectoren in Flevoland raakt. Het bedrijfsleven heeft bijvoorbeeld enorm te lijden onder de impact van de hoge brandstoffen. We vragen hierbij specifiek aandacht voor de visserijsector. Om inwoners wat betreft de stijgende levenskosten te ontlasten, vragen wij ons af of de bevriezing van het MRB het komende jaar een bespreekbare optie is.

Ook bereikbaarheid met het OV is voor ons van belang. Juist voor de dorpen en noordelijk Flevoland. We maken ons zorgen over de dienstverlening over de periode tot aan het einde van 2023, hierover dienen wij de volgende motie in ‘Onderzoeken Pilots naar toekomstbestendige en vraaggerichte OV aanbod’. En deze motie wordt mede ingediend door de volgende partijen: SGP, SP, D66, PvdD, GroenLinks, PVV, PvdA en CDA. Het dictum luidt:
Te onderzoeken welke pilots omtrent toekomstbestendige en vraaggerichte OV of andere oplossingen er in de gemeente Urk en de gemeente Dronten gestart kunnen worden ter vervanging van de afgeschaalde OV dienstregelingen tot aan het moment dat de nieuwe OV concessiehouder EBS eind 2023 haar nieuwe OV dienstverlening start; De kosten van dergelijke pilots of oplossingen in kaart te brengen en aan PS voor te leggen.

Naast bereikbaarheid met het OV, pleiten wij voor voldoende woonmogelijkheden voor jong en oud. Hierbij vragen wij aandacht voor betaalbare starterswoningen voor onze Flevolandse jongeren. En levensloopbestendige woningen voor onze ouderen. Daarnaast is ook een goede leefomgeving van belang met nieuwe natuur dichtbij om te recreëren. We denken hierbij aan goed en voldoende water en het vraagstuk van bodemdaling. Ook houden we rekening met de stijging van de zeespiegel en klimaatverandering.

Tenslotte zijn er nog externe invloeden die onzekerheid met zich meebrengen. Hierbij denken we aan de geopolitieke situatie door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van de sancties voor en tegen Rusland. Ook denken we aan de gevolgen voor onze provincie door het beleid en besluiten uit Den Haag en Brussel en natuurlijk de nasleep en gevolgen van de Covid19-pandemie.

Wat de verdeling van de fysieke ruimte betreft zullen wij als Flevoland de komende jaren een ruimtelijke afweging moeten maken tussen woningbouw, landbouw, (nieuwe) natuur, en de energietransitie/opwekking, (zonneparken en windmolen). Hierin zijn de primaire sectoren zoals landbouw en visserij leidend en niet lijdend met een lange IJ.
We maken ons ook zorgen over de uitvoering van de reset van de Oostvaardersplassen. Ziet de gedeputeerde kansen om de reset te versnellen? 

Voorzitter, ik sluit af met de woorden van Jeremia, die in een tijd leefde waarin de leiders van het volk problemen negeerden en het volk naar de mond praatten. Ook wij hebben in deze tijd te maken met moeilijke kwesties en we willen deze problemen aanpakken in plaats van ontwijken. In deze tijd worden de woorden uit het Bijbelboek Jeremia weer actueel. God spreekt tot het volk de volgende bemoedigende woorden: ‘Mijn plan met jullie staat vast spreekt de Heer, Ik heb jullie geluk voor ogen, Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven’.

Wij wensen GS, PS, de Commisaris van de Koningen en alle inwoners van Flevoland Gods zegen toe.

Deel dit bericht