Huisvesting statushouders en extra opvangplekken vluchtelingen in Flevoland

Woningbouw vinex.jpg
CU Flevoland PS en WS 2019-61web.jpg
Door Bryant Heng op 23 september 2021 om 19:14

Huisvesting statushouders en extra opvangplekken vluchtelingen in Flevoland

De situatie in Afghanistan is veel in het nieuws. Ook politiek gezien is het hierdoor (inter)nationaal onrustig. Op welke wijze heeft deze situatie raakvlakken met de provinciale politiek?  Het is wellicht te makkelijk gedacht dat het een ver-van-ons-bed show is en dat we er dus niks aan kunnen doen omdat we er bijvoorbeeld ‘niet over gaan’. Wellicht speelt de provincie als middenbestuur slechts een bescheiden rol, maar wat mij betreft niet een minder belangrijke.

Samen met de fracties van PvdD, Groenlinks, SP, PvdA, DENK en D66 hebben we, als ChristenUnie Flevoland, afgelopen maand vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten aangaande het realiseren van extra opvangplekken voor vluchtelingen uit Afghanistan.

De directe aanleiding voor onze gezamelijke vragen was de brief met een noodoproep van de Minister van BZK en de Staatssecretaris van Jusitie en Veiligheid. Deze brief was gericht aan de Commisarissen van de Koning, colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeesters en Wethouders en riep op om alles op alles te zetten om extra opvangplekken in de regio’s te regelen. Dit is nodig zodat de (nood)opvangplekken en AZC’s niet zullen overlopen als gevolg van de recente toestroom aan geëvacueerde vluchtelingen uit Afghanistan. Hierin heeft de provincie dus wel degelijk een belangrijke regionale regierol, ook in Flevoland!

In het verlengde van dit onderwerp heeft CU Flevoland de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd voor met name de achterstanden bij Flevolandse gemeentes als het gaat om het huisvesten van statushouders in de Provincie. Een eigen woning zorgt voor rust en draagt bovendien eraan bij dat statushouders goed en met kwaliteit kunnen integreren in de Nederlandse maatschappij.

Toch kan het een netelige kwestie zijn. Hoe weerhoudt het huisvesten van statushouders en het bieden van extra noodopvang zich met de huidige woningcrisis waarbij Flevolanders en met name jongeren een eerste betaalbare eigen woning willen maar die door de krapte op de woningmarkt niet kunnen krijgen? En wat betreft het draagvlak om vluchtelingen op te vangen en te huisvesten is er vaak ook nog het NIMBY effect. Prima, maar niet in mijn achtertuin! Hoe strookt de realiteit van de praktijk zich dan met onze christelijke waarden als barmhartigheid en omzien naar degene in nood, op de vlucht voor oorlogen en rampen?

Wat de ChristenUnie Flevoland betreft hanteren we het principe van afspraak is afspraak. Het falen van één systeem, in dit geval de krapte op woningmarkt, mag niet de reden zijn om de inspanningen en de afspraken te minderen die gemaakt zijn om statushouders te kunnen huisvesten en extra (nood)opvangplekken te realiseren. Daar zullen we als fractie op blijven toezien en het college van Gedeputeerde Staten ook aan blijven houden.