Update over voortgang collegevorming Flevoland

CU-Logo-Flevoland-RGB-SocialMediaPF.png26-04-2023 14:14

Op 15 maart jl. hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS) en het Waterschap plaats gevonden. Op basis van deze uitslag heeft de BBB in de provincie Flevoland het initiatief genomen en twee verkenners aangesteld met de opdracht om te onderzoeken welke duiding moet worden gegeven aan deze verkiezingsuitslag en welke coalitie mogelijk te vormen is en recht doet aan de verkiezingsuitslag. De verkenners zijn dhr. P. van Maaren (CDA, o.a. oud-burgemeester van Urk) en dhr H. Sietsma (ChristenUnie, o.a. oud Eerste Kamerlid).

Advies verkenners

Op 23 maart heeft er een eerste gesprek plaats gevonden met de verkenners en de fractie van de ChristenUnie. Tijdens dit gesprek heeft de fractie de voorkeur uitgesproken om samen te werken met een brede coalitie van BBB, VVD, PvdA en Groen Links. De verkenners hebben alle partijen gesproken en op basis van die gesprekken een advies gepresenteerd op 3 april. Deze is besproken op 5 april in een openbare Statenvergadering (Provinciale Staten 05 april 2023 19:00:00, Provincie Flevoland).

In de rapportage DOCUVITP-3096516-v6-Rapportage-van-bevindingen.pdf (flevoland.nl) adviseerden de verkenners in eerste instantie een coalitie met BBB, VVD, ChristenUnie PvdA en een vijfde partij (niet GroenLinks). Dit advies was mede ingegeven door het feit dat de BBB niet met de PvdA én GroenLinks in een college wil. De PvdA en GroenLinks gaven echter aan dat ze, ondanks dat ze als twee aparte partijen meededen aan de verkiezingen, alleen samen willen toetreden tot een college. Hierdoor blokkeerde de PvdA de eerste voorkeursvariant genoemd in het advies van de verkenners.

Daardoor kwam variant 2(a) in beeld waarin de verkenners een college van BBB, VVD, ChristenUnie, PVV en een vijfde partij (SGP of Ja21) adviseerden. Wij hebben in ons gesprek van 23 maart met de verkenners aangegeven dat er stevige verschillen zijn tussen de ChristenUnie en de PVV. Wij hebben echter ook aangegeven dat wij het gesprek op voorhand niet uit de weg gaan. 

Dit heeft ertoe geleid dat een ruime meerderheid van de PS op 5 april heeft besloten dat er eerst verkennende gesprekken tussen de BBB, VVD, ChristenUnie, PVV en SGP moeten plaats vinden voordat een volgende stap kan worden gemaakt in het proces. Deze verkennende gesprekken hebben op 15 april en 22 april plaatsgevonden.

Kernwaarden

In de bijeenkomst van 15 april is gestart met het verkennen van de, voor partijen, belangrijke kernwaarden. Daarin zijn de volgende kernwaarden ten aanzien van de coalitie en de gedeputeerden geformuleerd waarin alle partijen zich kunnen vinden en ook unaniem onderschrijven. Dit zal ook, mocht het tot een coalitie komen, onderdeel zijn van een eventueel akkoord. Het betreft de volgende punten. 

De coalitie:

 • wil er gezamenlijk voor gaan, van en voor alle Flevolanders;
 • heeft respect voor de medemens en handelt daarnaar;
 • onderschrijft dat alle Flevolanders, binnen de grenzen van onze rechtstaat en conform artikel 1 van de Grondwet, het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en niet geloven;
 • houdt zich aan wetten, rechterlijke uitspraken en regels en voert landelijk beleid uit;
 • voert in principe vastgesteld en in gang gezet provinciaal beleid uit, met dien verstande dat er bij vastgesteld beleid dat nog niet onomkeerbaar is, ruimte is om rekening te houden met de verkiezingsuitslag;
 • spreekt af dat coalitiepartners elkaar niet verrassen en elkaar opzoeken bij politiek relevante en/of gevoelige onderwerpen;
 • streeft ernaar PS-besluiten te nemen met veel draagvlak en staat daartoe open voor samenwerking met alle fracties.

De gedeputeerden:

 • onderschrijven de voor de coalitie beschreven kernwaarden en doen geen uitspraken die hiermee in strijd zijn;
 • zijn primair bestuurder van de Provincie Flevoland en laten Haagse partijpolitieke discussies in Den Haag.

Daarnaast wordt het volgende afgesproken over het coalitieakkoord:

 • legt vast waarover partijen afspraken willen maken en biedt daarnaast ruimte om te werken met wisselende meerderheden;
 • laat ruimte aan individuele statenleden om eigenstandige afwegingen te maken rond ethische kwesties; 
 • focust op de kerntaken van de provincie, zonder zich daartoe te beperken;
 • wil faciliteren dat de Provincie zichtbaar en herkenbaar is voor onze inwoners, door transparantie in besturen en een goede communicatie in begrijpelijke taal; 
 • bevordert het zoeken naar breder draagvlak en wil daarbij ook onze samenleving betrekken; 
 • wordt tussentijds geëvalueerd, waarbij ook bijstelling van gemaakte afspraken een optie is.

Daarnaast hebben we ook gesproken over voor ons belangrijk onderwerpen zoals natuur, klimaat en energietransitie. Ook de sociale agenda van Flevoland is besproken en daarbij hebben partijen aangegeven dat daarvoor ook ruimte is in de nieuwe coalitieperiode.

Zorgvuldig

De fractie en het bestuur van de ChristenUnie beseffen dat het proces om te komen tot een nieuw stabiel bestuur in Flevoland zeer kwetsbaar is en zorgvuldigheid vraagt. Er is steeds meer sprake van een gepolariseerde samenleving, waarbij de ChristenUnie recht wil doen aan de uitslag, maar ook trouw wil blijven aan haar inhoudelijke uitgangspunten en idealen. Dit vraagt om een politiek van verbinding, hoop en continuïteit waarbij de inhoud leidend is. 

We weten dat hierbij gevoeligheden en beeldvorming, op basis van de landelijke politiek, een rol spelen, maar beseffen ook dat we als provinciale politiek andere verantwoordelijkheden hebben en over andere onderwerpen beslissen dan landelijk en lokaal. 

Op basis van bovenstaande kernwaarden hebben wij gemeend een volgende voorzichtige stap te kunnen zetten in het proces om te komen tot een nieuw stabiel bestuur die het goede zoekt voor Flevoland en haar inwoners. Daarmee is wat ons betreft deelname van de ChristenUnie aan het toekomstig bestuur van Flevoland nog helemaal geen vanzelfsprekendheid en weten we ons afhankelijk van onze Hemelse Vader. We bidden dan ook om wijsheid en inzicht voor alle betrokkenen bij het proces dat voor ons ligt.

Namens het bestuur,

Jacob Hoefnagel, Voorzitter

Namens de fractie,

Harold Hofstra, Fractievoorzitter 

 

« Terug

Reacties op 'Update over voortgang collegevorming Flevoland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.