Duidingsdebat en advies verkenners

05-04-2023 15:41

N.a.v. de verkiezingsuitslag zijn een tweetal verkenners in gesprek gegaan met de 15 gekozen partijen.

Het advies van de verkenners kunt u vinden op:
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/05-april/19:00/Rapportage-verkenners/DOCUVITP-3096516-v6-Rapportage-van-bevindingen.pdf

Onze fractievoorzitter Harold Hofstra verwoordde het als volgt tijdens de Statenvergadering.

Voorzitter,

De kiezer heeft gesproken.
Op 15 maart 2023 hebben de inwoners van Flevoland de nieuwe contouren van het politieke landschap in Flevoland geschetst. Deze contouren laten zien dat 1 partij, de Boer Burger Beweging, erin is geslaagd een enorme overwinning te boeken en daarvoor zijn welgemeende felicitaties op zijn plaats. De overwinning is niet uniek voor Flevoland, in alle twaalf de provincies is deze partij erin geslaagd het vertrouwen van de kiezer te krijgen en zijn ze de grootste geworden. Daarmee heeft de kiezer een duidelijk signaal gegeven.
Naast winnaars zijn er ook partijen die zich hebben weten te handhaven en dat is, met het oog op deze uitslag, ook knap te noemen.

Maar het beeld wat vooral overblijft na de uitslag is het beeld dat alle partijen, in de volle breedte van het spectrum, hebben verloren. Bij een aantal partijen was het verlies fors en bij sommige partijen bleef het beperkt. Ook wij hebben verloren. Terwijl wij van 7de partij de 6de partij zijn geworden in deze Staten en we meer stemmen hebben gekregen dan 8 jaar geleden (dat aantal was toen voldoende voor drie zetels). Wij hebben nu, net als 8 andere partijen, 2 zetels. Ondanks dat we het op veel plekken goed hebben gedaan in Flevoland past ons bescheidenheid omdat we er niet in zijn geslaagd een groot deel van onze traditionele achterban, met name op Urk, vast te houden.

Wij zitten in de week voor Pasen ook wel de Hebdomas Sancta de stille week genoemd, een week van bezinning. Deze uitslag vraagt om bezinning en laat zien dat onze inwoners en kiezers op zoek zijn naar houvast, naar duidelijkheid in onzekere tijden, naar een politiek die richting geeft en herkenbare politici die oog hebben voor de huidige problemen. Daarin zijn de traditionele partijen onvoldoende geslaagd en moeten we ons durven afvragen of we geen ruimte moeten geven aan partijen die eerder geen ruimte hebben gekregen. Ook voor de ChristenUnie ligt hier een rol. Hoe neem je in deze tijd verantwoordelijkheid en hoe leg je dat uit aan een steeds meer verdeelde achterban? Hoe breng je een boodschap van verbinding in een land dat steeds meer polariseert?

Voor ons ligt het advies van de verkenners, de heren Van Maaren en Sietsma. Allereerst dank daarvoor, dank voor het prettige en open gesprek, dank voor het duidelijke en onderbouwde advies dat u ons heeft gegeven.

Een advies dat voorsorteert op een nieuwe coalitie maar misschien ook wel de voorbode is van nieuwe verhoudingen waarbij er wat ons betreft minder sprake zal zijn van coalitie en oppositie. Dit advies komt voor een deel overeen met hetgeen wij ook hebben aangegeven in ons gesprek. Immers de grote winnaar BBB krijgt de verantwoordelijkheid die de kiezer hun heeft gegeven, een verantwoordelijkheid waar zij niet licht over mogen denken.

Een coalitie waarbij de VVD die, met een zeer fors verlies niet meer de prominente rol kan opeisen die zij gewend is maar wel de ervaring en continuïteit meebrengt die noodzakelijk zijn voor een herkenbaar bestuur in Flevoland. Maar het advies wijkt ook af van wat wij graag hadden gezien. Geen PvdA maar een PVV die wordt genoemd als potentiële coalitiepartij.

Wij vinden het jammer dat er verschillende partijen zijn die op voorhand logische partijen hebben uitgesloten of hebben aangegeven alleen met een specifieke andere partij toe te willen treden. Dit heeft ertoe geleid dat de eerste keuze van de verkenners: een coalitie met de PvdA, niet mogelijk is. Dat vinden wij ontzettend jammer omdat wij met de PvdA veel programmatische overeenkomsten zien, maar deze uitkomst is niet het gevolg van onze keuze als ChristenUnie. Zoals eerder gezegd: de kiezer zit niet te wachten op ‘oude politiek’ maar wil een bestuur hebben die het beste zoekt voor

Flevoland en verantwoordelijkheid durft te nemen voor de vele grote opgaven waar wij met elkaar voor staan.

Als ChristenUnie vinden wij het ook bijzonder om te lezen dat de ChristenUnie door 13 van de 15 partijen is genoemd als partij die in ieder geval deel moet uitmaken van het provinciebestuur. Een ontzettend brede waardering van u allen voor het werk, de verbindende rol en verantwoordelijkheid die wij de afgelopen jaren hebben gehad in Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Daarmee is er breed draagvlak in deze Staten voor de ChristenUnie en de gewenste ervaring en continuïteit die wij mee zullen brengen in een mogelijk toekomstige coalitie. Dank u allen voor dat duidelijke signaal van vertrouwen en dat is ook iets wat wij zeer serieus nemen als fractie.

Ook wordt voor het eerst de SGP als partij genoemd. Daar zijn wij als ChristenUnie blij mee omdat wij ons baseren op dezelfde belijdenis van Gods Woord. Het christelijke geluid van de ChristenUnie kan hiermee worden versterkt. Samen kunnen wij ons hard maken voor belangrijke Bijbelse waarden zoals het rentmeesterschap van deze aarde en het omzien naar elkaar en opkomen voor alles wat kwetsbaar is en bescherming verdiend in Flevoland. De ChristenUnie is van mening dat iedere Flevolander ertoe doet. De ChristenUnie zal dan ook niet samenwerken in het bestuur van Flevoland met partijen die onderscheid maken tussen onze inwoners op welke grond dan ook.

Geeft daarmee dit advies ons comfort en staan wij vol enthousiasme klaar om de volgende stap te maken? Nee. Wij voelen de nodige terughoudendheid en er zullen verschillende stevige gesprekken moeten worden gevoerd, waarvan de uitkomst nog ongewis is voordat wij toe zijn aan een volgende stap.

Worden dat makkelijke gesprekken? Wij denken van niet. Dat hoeft ook niet want politiek moet schuren, politiek mag voor de ChristenUnie nooit comfortabel worden. Wij nemen waar mogelijk onze verantwoordelijkheid maar doen dit altijd op basis van de inhoud. Dat is ook wat onze leden en kiezers van ons mogen vragen en op basis waarvan wij ons willen en kunnen verantwoorden.

De ChristenUnie is een partij van hoop en verbinding, Daarbij handelen wij niet op grond van aannames of beelden die er leven op basis van landelijke politiek. De ChristenUnie wil dat ook niet doen vanuit het aloude adagium van “links en rechts’, immers wij passen ook niet in een dergelijk hokje. Wij willen dit voor Flevoland doen. Zoals de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babel: ‘Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben.’ Vanuit die afhankelijk willen wij een volgende stap maken in dit proces en in gesprek gaan met genoemde partijen. Wij danken de verkenners nogmaals voor hun advies en inzet.

Namens de fractie van ChristenUnie Flevoland

Harold Hofstra fractievoorzitter

« Terug

Reacties op 'Duidingsdebat en advies verkenners'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.