Perspectiefnota 2021

PH Lelystad.jpgdonderdag 27 mei 2021 19:11

Woensdag 26 mei werd in de Provinciale Staten de perspectiefnota 2021 behandeld. Fractievoorzitter Lubbert Schenk heeft tijdens deze vergadering een rede uitgesproken waarin hij verwoordde hoe de ChristenUnie aankijkt tegen de perspectiefnota.

‘’Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien; en wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien.’’ Dit is een spreuk, die al vele duizenden jaren geleden opschreven is in het boek Prediker en deze spreuk is nog steeds actueel. 

We leven in een tijd met een ongekende crisis, maar toch gloort er licht aan het einde van de spreekwoordelijke tunnel. 

De ChristenUnie vindt het dan ook verantwoord dat het college deze voorstellen doet in deze perspectiefnota. Daarnaast ondersteunen wij de visie die beschreven is in het coalitieprogramma en zijn blij dat deze ook tot uitvoering komt. Wel is de ChristenUnie kritisch op de onderbesteding die er is op de verschillende posten. In het verleden hebben wij gepleit voor een beperkte overcommitering, hoe staat het college hier tegenover? Wij zijn blij dat door de groei van het weerstandsratio deze weer terug op het niveau is, dat wij als PS hebben vastgesteld. Dit geeft blijk van een solide financieel beleid. 

We hebben in de perspectiefnota wel problemen met het ruime budget dat opgenomen is voor de landschapsvisie.

De ChristenUnie heeft bij de behandeling van de landschapsvisie op 29 maart een amendement ingediend voor een basis scenario met een + van 100K euro voor eventueel het versterken van de ambtelijke capaciteit. Tijdens de bespreking in de commissie gaven veel fracties aan de opvatting van de ChristenUnie te delen en veel waardering te hebben voor deze visie, maar dat de uitvoering vooral moet plaats vinden binnen de andere beleidsterreinen en programma’s. 

De ChristenUnie wil kansen creëren voor de Flevolandse jongeren en voorzieningen bewerkstelligen voor de ouderen zodat ze waardig ouder kunnen worden in Flevoland. Wij vinden de corona-aanpak en het herstel erg belangrijk, net als het verkleinen van de tweedeling in de maatschappij tussen theoretisch/praktisch opgeleid, stad/platteland, gewortelde en nieuwe Flevolanders. 

Ook hebben we de volgende vragen voor de gedeputeerde aangaande onze eerder ingediende motie ‘bestrijding jeugdwerkloosheid in coronatijd’ tijdens de najaarsnota. Hierin hebben we gevraagd naar concrete voorstellen met wat er structureel aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid in Flevoland kan worden gedaan. We constateren dat we deze voorstellen niet in deze perspectiefnota hebben gezien. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer hij hier wel mee zal komen? Is het mogelijk om bij de aankomende zomernota meer duidelijkheid te verschaffen? Wij zullen, als ChristenUnie, tijdens andere relevante besprekingen zoals bij het economisch programma hiervoor aandacht blijven vragen, zodat er ook concrete stappen kunnen worden gezet om onze jongeren perspectief te bieden op de arbeidsmarkt in Flevoland.

Betreft de effecten van de komst van meer en grotere datacenters in Flevoland, zijn wij voor gedegen onderzoek en zijn er nog de nodige vragen die wat ons betreft beantwoord moeten worden. Aandacht voor de effecten op de leefomgeving vinden wij in dat kader belangrijk. Wij vragen blijvende aandacht voor de stikstofcrisis waarin Nederland nog steeds zit. Er moeten stikstof oplossingen komen voor de provinciale opgaven waar wij ons voor geplaatst zien binnen het stikstofdossier. Een nieuw evenwicht tussen economie en ecologie waarbij alle sectoren worden meegenomen zodat woningbouw, legalisering van de PAS melders en projecten zoals de maritieme servicehaven voortgang krijgen. Wij vinden de ontwikkelingen aangaande de energietransitie, circulaire economie en samenwerking met de Regio’s Amsterdam en Zwolle belangrijk voor Flevoland. De Regio Zwolle is niet alleen een praatclub, maar de handen zijn ook aan de ploeg geslagen. We pleiten er dan ook voor om als Provincie niet alleen in middelen bij te dragen maar ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de regio Zwolle. Dit past wat ons betreft ook goed bij de wens voor een verbeterde samenwerking tussen overheden.

Tot slot voorzitter, 

Alhoewel het belangrijk is om plannen te maken en visies te ontwikkelen hebben we gezien dat we niet alles in de hand hebben. De coronacrisis is daar een voorbeeld van in negatieve zin , maar in positieve zin hebben we kunnen zien dat het watertekort bijna helemaal weer aangevuld is door de vele regen van het laatste half jaar. 

Dit toont weer aan dat ‘’de mens wikt maar God beschikt’’. De ChristenUnie wenst u dan ook Gods zegen toe op uw werk voor Flevoland. 

Lubbert Schenk, Fractievoorzitter ChristenUnie Flevoland

« Terug

Reacties op 'Perspectiefnota 2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.