ChristenUnie neemt haar verantwoordelijkheid

20180315 handendonderdag 15 maart 2018 13:29

Vanmorgen heeft de informateur Bas-Jan van Bochove zijn rapport overhandigd aan de commissaris van de Koning de heer Leen Verbeek. Hij concludeert en adviseert daarin om te komen tot een meerderheidscollege van VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Deze nieuwe coalitie was noodzakelijk na de ontstane crisis in het bestuur van Flevoland waarbij de gedeputeerden op 1 maart hun ontslag hebben ingediend.

Gesprekken met alle partijen
In de afgelopen weken heeft de informateur met alle fracties uit Provinciale Staten gesprekken gevoerd over de ontstane situatie. Daaruit bleek dat een meerderheid van de fracties van mening is dat er behoefte is aan stabiliteit en continuïteit en dat dit middels een meerderheidscoalitie moet worden gerealiseerd. Tijdens die gesprekken bleek ook dat een combinatie van de partijen VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie op basis van de inhoud de meest reële kans van slagen had.

Inhoudelijke overeenkomsten
Het huidige coalitieakkoord ‘innovatief en ondernemend’ biedt voldoende ruimte en financiële middelen om direct slagvaardig vorm en inhoud te geven aan beleid op belangrijk dossiers zoals het Openbaar Vervoer en de energietransitie. Niet voor niets was de ChristenUnie in 2015 overwegend positief over dit akkoord. Dit was voor een groot deel een voortzetting van beleid waar de ChristenUnie in een eerder college ook verantwoordelijk voor was. Daarnaast is er ook vertrouwen in een constructieve en vruchtbare samenwerking tussen deze vijf partijen.

Ruimte voor accenten
Het rapport van de informateur spreekt ook over aanvullende afspraken die we met elkaar (gaan) maken. Voorbeelden daarvan zijn:
- Energie agenda: een versnelling, aanscherping en participatie door Flevolanders, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven
- Openbaar vervoer: we maken een businesscase voor alle gebieden waarvoor in de komende collegeperiode (2019-2023) een concessie moet worden verleend. Op basis van een goede en gedegen businesscase zijn we bereid te overwegen of er middelen toegevoegd moeten worden.
- Oostvaardersplassen: We wachten het advies van de commissie Van Geel af. Daarna is het een vrije kwestie.
- Opgave Krachtige samenleving (één van de opgaven van de Omgevingsvisie): Er komt een uitwerkingsplan om tot de besteding van de beschikbaar gestelde middelen te komen.

Krachtig signaal
De vijf partijen geven hiermee een krachtig signaal af. “We nemen verantwoordelijkheid, we leveren ieder een gedeputeerde, we willen een bestuurbare provincie en zoeken de versnelling op verschillende dossiers”. Hierbij zoeken wij vooral naar overeenkomsten in plaats van mogelijke verschillen. De periode van een jaar is veel te lang om niets te doen. Met deze uitkomst kunnen we samen aan de slag voor de inwoners van Flevoland en daar zal de ChristenUnie aan bijdragen. Dinsdag zullen we in Provinciale Staten met elkaar verder spreken over de uitkomsten en adviezen van de formateur.

« Terug