Een debat met alleen maar verliezers

ewhoppentochtlandschap_13-10-17_55donderdag 22 februari 2018 13:20

Op 21 februari is door de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA een motie van wantrouwen ingediend tegen gedeputeerde Ad Meijer van de SP. Hierop volgde een lang debat, dat een bijzonder verloop kende en waarin Provinciale Staten in meerderheid zijn vertrouwen uitsprak in de gedeputeerde. Wij steunden de motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Meijer. Dat deden we niet lichtvaardig, het was een ontzettend moeilijke afweging maar de inhoudelijke argumenten gaven de doorslag voor ons besluit.

Proces
Dat de indieners van de motie het proces niet goed hebben vorm gegeven, daar was eigenlijk iedereen het wel over eens. Wij waren daar ook zeer kritisch over en hebben dit meerdere malen in het debat aangegeven. Dat een gedeputeerde alleen maar om zijn bestuursstijl wordt weggestuurd was voor ons als ChristenUnie ook onvoldoende grond om op voorhand mee te gaan met de motie.

Maar we kunnen onze ogen ook niet sluiten voor het feit dat in de afgelopen tijd meerdere incidenten plaats hebben gevonden rond het handelen van deze gedeputeerde. Meerdere partijen hebben daarom in een eerder stadium al vraagtekens gezet bij zijn manier van optreden.

Inhoudelijke afweging
Tijdens het debat bleek dat er ook wel degelijk inhoudelijke afwegingen ten grondslag lagen aan de motie. Bij de voortgang op verschillende dossiers werden vraagtekens gezet, terwijl dit dossiers zijn die juist van groot belang zijn voor de provincie. Voorbeelden werden genoemd zoals de vertraging in het dossier Oostvaardersplassen en kritiek op het OV dossier. Wat voor ons vooral een belangrijk inhoudelijk punt is, is het optreden van de gedeputeerde en de voortgang op het energiedossier waarop wij in oktober ook al kritisch zijn geweest. Ondanks toezeggingen lag er in november nog steeds geen inhoudelijk plan voor de 7,3 miljoen die de Staten, met steun van de ChristenUnie, hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Onze fractievoorzitter Harold Hofstra verwoordde toen de teleurstelling hierover door te zeggen dat er nu toch echt sprake was van een 'gele kaart’. Toen in januari bleek dat gedeputeerde Meijer opnieuw zijn beloften voor een goed plan niet nakwam was bij veel partijen, waaronder onze fractie, het vertrouwen in een goede uitkomst ver te zoeken.

Verstoorde verhoudingen in het college
Tijdens het debat over de motie was het wel duidelijk dat de verhoudingen in het college volledig zijn verstoord. Van een collegiale samenwerking lijkt al een tijd onvoldoende sprake te zijn en ook zijn collegae gedeputeerde gaven aan geen vertrouwen meer te hebben in de SP gedeputeerde. Dat zijn zware woorden die onze fractie niet zomaar naast zich neer kan leggen. Voor een slagvaardige provincie is een goede samenwerking in het college immers een voorwaarde.

Belang van de provincie
Al het bovenstaande wegende heeft ons ertoe doen besluiten de motie te steunen en dus eveneens het vertrouwen in de gedeputeerde op te zeggen. Op basis van de inhoud en onze eigen bevindingen kwamen wij tot de conclusie dat het ook in het belang van de inwoners van de provincie Flevoland is dat er een werkbare situatie is en dat er sprake is van een slagvaardig college. De uitslag van gisteravond kent daarom alleen maar verliezers, omdat de steun die  de meerderheid van de Staten uitsprak voor de heer Meijer, bij zijn directe collegae volledig ontbreekt. Al met al lijkt er sprake te zijn van een pyrrusoverwinning. Hiermee is de voortgang op de voor Flevoland zo belangrijk dossiers nog steeds onzeker en is het wachten op het volgende incident. Het was een avond met ontzettend moeilijke afwegingen die wij niet lichtvaardig hebben opgevat en die ons zwaar zijn gevallen. De trieste conclusie na deze avond is dat, mede door deze uitslag, de bestuurbaarheid van Flevoland onzeker is.

De fractie van de ChristenUnie Flevoland
Harold Hofstra
Lloyd Ferdinand
Jan van Dijk

« Terug