Toegankelijkheid busvervoer voor rolstoelgebruikers

20170703 vragen rolstoeltoegankelijkheiddinsdag 04 juli 2017 10:33

Het College voor de rechten van de Mens publiceerde onlangs een onderzoek waaruit blijkt dat de toegankelijkheid van stads- en streekbussen voor gebruikers van een rolstoel vaak niet goed geregeld is. In Flevoland zijn de provincie en de gemeenten Almere en Lelystad verantwoordelijk voor het aanbesteden van het openbaar busvervoer en kunnen daarbij voorwaarden opnemen waaraan de busmaatschappij moet voldoen.

Omdat de ChristenUnie het belangrijk vindt dat iedereen gebruik kan maken van het openbaar vervoer hebben wij vragen gesteld over de toegankelijkheid van stads- en streekbussen in Flevoland. De statenfractie wil onder andere weten of Flevoland voldoet aan de wettelijke taak om toegang tot het busvervoer te garanderen en of er problemen bekend zijn.

Vragen

  1. Is het college van GS op de hoogte van de conclusie uit het rapport van het College voor de rechten van de Mens, dat het busvervoer nog niet optimaal toegankelijk is voor mensen in een rolstoel?
  2. Is het college van GS bekend met eventuele belemmeringen die rolstoelgebruikers in Flevoland ervaren als zij van de bus gebruik willen maken? Welke belemmeringen zijn dat en in welke mate is hier sprake van?
  3. Voldoet de Provincie aan de wettelijke taak om mensen met een handicap de toegang tot vervoer te garanderen, zoals verwoord in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en de WGBH/CZ? Zo ja, hoe dan? Zo niet, hoe kan dat?
  4. Is het college bereid om als OV-autoriteit met de vervoerders en de gemeenten Almere en Lelystad als concessiehouder voor het stadvervoer in overleg te gaan over de wijze waarop de afspraken met betrekking tot toegankelijkheid zijn vastgelegd en over de wijze waarop deze in de praktijk worden toegepast?
  5. In hoeverre vindt er structureel overleg plaats tussen de gemeenten in provincie over toegankelijkheidseisen, ook in het licht van bezuinigingen op het OV en het doelgroepenvervoer? Is het college van GS bereid om deze aanbeveling uit het onderzoek van het College voor de rechten van de mens op te volgen?
  6. In hoeverre voldoen de vervoerders aan de verplichting jaarlijks met consumentenorganisaties te overleggen over voorzieningen die nodig zijn ten aanzien van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor reizigers met een beperking? Is het college van GS bereid de vervoerders hier eventueel op aan te spreken?
  7. In de concessies voor het Stadvervoer Almere, Almere Streek en Stadsvervoer Lelystad zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van instructie en opleiding van medewerkers. Is het juist dat dergelijke bepalingen niet zijn opgenomen in de concessie IJsselmond? En zo ja, is het college van GS bereid om, zodra dit mogelijk is, hierover alsnog afspraken vast te leggen met de vervoerders over de eisen die aan de buschauffeurs gesteld moeten worden?

Wij zien de antwoorden van het college met veel belangstelling tegemoet en houden u uiteraard op de hoogte.

« Terug