Hoofdpunten Verkiezingsprogramma 2019-2023

‘Waardevol werken aan Flevoland’ is het thema van ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar. Het is een geluid voor mensen en natuur en een geluid tegen vluchtigheid, korte termijn denken en efficiëntie dat ten koste gaat van de zorg voor zwakkeren in de samenleving.

Waardevolle zorg

De ChristenUnie wil dat:

 • Flevoland een compleet ziekenhuis behoudt in Lelystad, inclusief 24/7 spoedeisende hulp en verloskundige zorg
 • De provincie gemeenten ondersteunt bij de problemen en uitdagingen in de (jeugd)zorg en samen met gemeenten zoekt naar oplossingen
 • De provincie leer-werktrajecten ondersteunt om kwetsbare groepen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een echte baan te geven

Waardevolle natuur

De ChristenUnie wil dat:

 • De provincie investeert in natuur en waterkwaliteit. Ook moet het voorop lopen in de bescherming van kwetsbare natuur (Natura2000 gebieden)
 • De natuur nog beter toegankelijk wordt door een fijnmazig netwerk van fiets- en wandelpaden voor recreatie, maar ook door MTB ruiter paden, skeelerroutes en kanoroutes
 • Het nieuwe Deltaplan voor de (boerenland)vogels wordt uitgevoerd. Uit natuurrapportages blijkt dat het vooral slecht gaat met weidevogels en akkervogels, dus de tijd dringt

Waardevol en duurzaam leven

De ChristenUnie wil dat:

 • Bestaande gebouwen zoveel mogelijk worden hergebruikt: zowel in steden en dorpen (lege kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen) als op het platteland (vrijkomende agrarische bebouwing door stoppende boeren) is veel leegstand
 • De renovatie van bestaande gebouwen en de ontwikkeling van compleet nieuwe panden leidt tot een energie neutrale omgeving. Dat wil zeggen; tot een gebied dat niet meer energie verbruikt dan het op een duurzame wijze oplevert
 • De Co2 uitstoot wordt teruggedrongen. Onder ander door het stimuleren van vrachtverkeer dat gebruik maakt van alternatieve energiebronnen en het gebruik van OV. Ook moet de elektrificatie van de binnenvaart snel van de grond komen

Waardevol ondernemen en werken

De ChristenUnie wil dat:

 • Bij aanbestedingen ook wordt gekeken naar startende bedrijven (startups)
 • De container- en overslaghaven Flevokust en de Maritieme servicehaven nabij Urk verder ontwikkeld wordt
 • De Kornwerdersluis wordt verbreed en verdiept voor transport naar de Oostzee en Rotterdam
 • De provincie inzet op langer verblijf van de toeristen die afkomen op de Marker Wadden, de Oostvaardersplassen, Bataviastad en het Flevolands historisch erfgoed (Urk, Schokland). Zo ontstaat nieuwe werkgelegenheid
 • Almere de ruimte en ondersteuning krijgt om te groeien met kwaliteit
 • Er een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) wordt ontwikkeld bij Marknesse in samenwerking met andere partijen

Waardevol ondernemen in de agrarische sector en de visserij

De ChristenUnie wil dat:

 • Er meer aandacht en ondersteuning komt voor jonge boeren zodat zij in de polder een mooie toekomst kunnen opbouwen
 • Experimenten met strokenteelt, precisielandbouw en nieuwe technologie met robots gestimuleerd wordt
 • Er een intensieve provinciale lobby is voor EU-subsidies gericht op duurzaamheid in de visserij
 • Het afsluiten van de Engelse visgronden als gevolg van de Brexit in Den Haag en Brussel hoog op de agenda komt. In overleg met de vissers moet er actief gelobbyd worden voor een haalbare oplossing
 • Boeren een adequate vergoeding krijgen voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer. Ook moeten de administratieve lasten lager worden

Waardevol wonen en leven

De ChristenUnie wil dat:

 • Er aandacht is voor cultuurhistorisch belangrijke plaatsen, zoals het beschermd dorpsgezicht van Urk, het werelderfgoed Schokland en bouwwerken die in de beginfase van de Zuiderzeewerken een rol hebben gespeeld
 • Er geïnvesteerd wordt in de verbetering van het openbaar vervoer, door bijvoorbeeld de aanleg van een lightrail voor treinen en meer vrije busbanen. Dorpen moeten een goede OV-verbinding hebben met de omliggende steden, ook in de avond
 • De doorstroming op de provinciale wegen bevorderd wordt door tweebaanswegen uit te breiden tot driebaanswegen op de plekken waar veel vrachtverkeer passeert
 • Dorpskernen minder verkeersoverlast krijgen, bijvoorbeeld door de aanleg van rondwegen
 • De recreatieve potentie van Flevoland voor inwoners en bezoekers verder wordt benut en daarbij ook de oostrand (Dronten Zeewolde) voldoende aandacht krijgt

Waardevol beschermen

De ChristenUnie wil dat:

 • Er meer aandacht komt voor mensenhandel, met name in de grote steden Almere en Lelystad, maar ook moeten andere vormen van uitbuiting worden tegengegaan
 • De provincie het initiatief neemt om in een samenwerkingsverband met gemeenten, politie en belastingdienst de (drugs)criminaliteit te bestrijden
 • 50% van het afgepakte drugsgeld wordt besteed aan de bestrijding van drugscriminaliteit. De ChristenUnie wil zo een vliegwiel creëren in de strijd tegen de drugscriminaliteit.
 • Het herkenbare en unieke Flevolandse landschap behouden blijft en aandacht krijgt