Programmabegroting Provincie Flevoland 2023

Chris 2
Door Chris Van Veluwen op 2 december 2022 om 11:38

Programmabegroting Provincie Flevoland 2023

Afgelopen woensdag 9 november was het dan zo ver: het vaststellen van de Provinciale begroting over 2023. Een begroting van 224 miljoen euro waar 40 Statenleden (die vergelijkbaar zijn met de raadsleden in de gemeenteraad) in het kader van hun budgetrecht toestemming voor moesten geven. De Statenleden worden in de wandelgangen PS genoemd. Het college van Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met B&W in de gemeente, worden GS genoemd. Niet de makkelijkste opgave voor Statenleden om een begroting van 300 kantjes cijferwerk politiek en inhoudelijk te controleren. Achter de schermen is daar door alle partijen inhoudelijk veel tijd in gestoken en ook in het openbaar veel over gediscussieerd

Op 28 september werd door GS de eerste concept begroting gepresenteerd in een zogenaamde openbare beeldvormende behandeling. PS kon toen inhoudelijke en toelichtende vragen stellen. 26 oktober was er de voorbereidende openbare oordeelsvormende behandeling van de begroting; daar konden de leden van PS aangeven wat ze van de begroting vonden en welke amendementen en moties, vrij vertaald, welke wijzigingsvoorstellen, op de begroting door PS te verwachten zouden zijn voor de uiteindelijke behandeling op 9 november.

Achteraf kan er geconstateerd worden dat de Covid pandemie en de oorlog in Oekraïne tijdens de coalitie periode 2019-2023 grote invloed heeft en heeft gehad op onze samenleving en op het politieke handelen. Maar ook de toekomst is zorgelijk en onzeker. We hebben te maken met een torenhoge inflatie, moeilijk te realiseren stikstof- en klimaatdoelen, een groot te kort aan arbeidspotentieel, toenemende psychische klachten onder jongeren en een sterk vergrijzende samenleving, om maar eens een paar complexe dossiers te noemen. Daarbij wordt er in de toekomst kijkend al gesproken over het financiële rampjaar 2026. We zitten in slecht weer en toch ligt er op 9 november op initiatief van GS ter vaststelling een sluitende begroting op tafel met een uitstekend weerstandvermogen en voldoende ruimte in de reserves. Dat voelt voor de fractie van de ChristenUnie ongemakkelijk.  

Wij hebben voldoende argumenten om deze begroting bij te stellen met aanvullende maatregelen. Of het nu gaat om een krachtige samenleving, structureel crisis management of het klimaatdossier, er zijn genoeg goede voorstellen te bedenken waar wellicht ook voldoende draagvlak voor is . 

Maar… wij respecteren ook de coalitie afspraak dat wij niet over onze coalitie periode heen zullen regeren, en dat de extra coalitiemiddelen die jaarlijks werden ingezet voor een beter beleid nu vrij komen te vallen voor het toekomstig toekomstige nieuwe beleid.  Hoe goed en verstandig eventuele aanvullende voorstellen nu al ook mogen zijn, dat zal dan geregeld moeten worden in een nieuw college- of statenakkoord.

Politiek is het inrichten van de samenleving hoe willen wij met elkaar leven. Wij hebben in onze democratie het mandaat van de kiezer tot maart 2023. Tijdens de algemene beschouwingen bij deze begroting hebben wij ook aangegeven dat de ChristenUnie in de Provinciale Staten het inrichten van de samenleving wil doen vanuit een Bijbels perspectief dat betekent voor ons op te komen voor het kwetsbare, zowel voor de inwoners als voor de natuur. Daar kunt en mag u werkers van de ChristenUnie op aanspreken. Tot slot hoop ik oprecht dat in de volgende regeerperiode wij voldoende kiezerssteun krijgen om ons werk voort te mogen zetten in de overtuiging dat aan wij afhankelijk zijn van de zegen van de Heer (Psalm 127).