Provinciale Staten

Hoe werkt het provinciaal bestuur?

Provinciaal Bestuur
Op 1 januari 1986 is Flevoland als twaalfde provincie van Nederland ingesteld. Flevoland heeft net als andere provincies een eigen bestuur. Het provinciaal bestuur bestaat uit Provinciale Staten (statenleden), Gedeputeerde Staten (gedeputeerden) en de commissaris van de Koning. Het aantal Statenleden hangt af van het aantal inwoners van een provincie. Flevoland heeft op dit moment 41 statenleden.

Provinciale Staten
Aan het hoofd van de provincie staan Provinciale Staten, zegt de Grondwet. De Staten zijn dus het hoogste bestuursorgaan. De Statenleden vertegenwoordigen de gehele bevolking van de provincie en worden eens in de vier jaar rechtstreeks gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van de provincie. Het lidmaatschap van Provinciale Staten is geen volledige baan. De Statenleden doen het bestuurlijk werk meestal naast een andere betrekking.
In Flevoland bestaan Provinciale Staten uit 41 Statenleden, waarvan drie leden namens de ChristenUnie. Voor de ondersteuning bij hun werkzaamheden kunnen Provinciale Staten gebruik maken van de statengriffie; de griffie zorgt (onder andere) ook voor de voorbereidingen van de commissie- en Statenvergaderingen.

ChristenUnie-Statenfractie
De Statenleden van een politieke partij werken samen in een fractie. Bij de fractie horen ook de eventuele burgercommissieleden, de fractieondersteuners en de fractiemedewerker. Voor meer informatie over de huidige samenstelling van de ChristenUnie-Statenfractie: kijk hier.

Wat doen Provinciale Staten?
Een volledige opsomming van alle provinciale taken valt niet te geven. In allerlei wetten krijgen de provincies taken toebedeeld (medebewind). Dit zijn duidelijke zaken, die voor alle twaalf provincies gelden. Maar daarnaast heeft de provincie enige ruimte voor eigen beleid (autonomie). De provincie heeft dus een eigen huishouding. Onder provinciale taken vallen onder andere economische ontwikkeling, natuur, verkeer en vervoer, waterhuishouding, milieu, recreatie en ruimtelijke ordening. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende provinciale taken.

Provinciale Staten vergaderen zowel in commissies als in voltallige samenstelling. In de commissievergaderingen worden de onderwerpen voorbesproken, waarna in de Statenvergadering besluiten worden genomen. Commissie- en Statenvergaderingen zijn openbaar.
De provincie Flevoland kent vier commissies: 

  • Ruimte
  • Bestuur en Samenleving
  • Economie  
  • Duurzaamheid, Natuur & Platteland

Gedeputeerde Staten
De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten. Flevoland heeft nu 4 gedeputeerden (1 VVD, 1 CDA, 1 SP en 1 D66). Samen met de commissaris van de Koning vormen zij het dagelijks bestuur, het college van Gedeputeerde Staten. Als dagelijks bestuur van de provincie moeten de gedeputeerden de besluiten van de Staten voorbereiden en uitvoeren. Daarbij zijn ze verantwoording verschuldigd aan de Staten. Anders dan het gewone Statenlidmaatschap is de functie van gedeputeerde wel een volledige baan. Elke gedeputeerde houdt zich met één of meer sectoren van het beleid bezig. Hij of zij is in de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn eigen beleidsterrein, maar gezamenlijk zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale provinciale beleid. De vergaderingen van Gedeputeerde Staten zijn niet openbaar; de besluiten die worden genomen wel.

Hoe komt u in contact met de leden van de Provinciale Staten ?
Wanneer u iets onder de aandacht van Provinciale Staten wilt brengen kan dat op verschillende manieren:

  • Bellen of schrijven naar een individueel Statenlid (gegevens van de ChristenUnie statenleden vindt u hier)
  • Schrijven naar een commissie of Provinciale Staten: aan ‘De Commissie ……’ of aan ‘Provinciale Staten’,  Postbus 55, 8200 AB Lelystad.
  • Inspreken in commissies. Hieraan zijn wel regels verbonden. Voor de mogelijkheden kunt contact opnemenmet de statengriffie (0320 265705 of griffie@flevoland.nl).
  • Uitnodigingen voor werkbezoeken. Burgers en organisaties kunnen Statenleden uitnodigen voor een werkbezoek.  Wilt u de ChristenUnie-fractie voor een werkbezoek uitnodigen, neem dan contact met ons op via fractiebureau@flevoland.christenunie.nl
  • Indienen van een burgerinitiatiefvoorstel. U kunt zelf een initiatiefvoorstel indienen voor de vergadering van Provinciale Staten. Een dergelijk voorstel dient te voldoen aan een aantal eisen en voorschriften die zijn terug te vinden op de website van de provincie www.flevoland.nl.