Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juni 2019

Foto: E. Hoppentocht

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u over de installatie van de nieuwe Statenleden en het proces van coalitieonderhandelingen. Inmiddels is er veel gebeurd, u hebt daarover in de media kunnen lezen. Op dit moment zijn de onderhandelingen nog steeds gaande; in onderstaand artikel brengen wij u voor zover mogelijk op de hoogte. 

Behalve drie Statenleden beschikt onze fractie sinds 29 mei jl. ook over een burgercommissielid, Bryant Heng. We zijn erg blij met zijn toetreden tot de fractie. Verderop stelt hij zich aan u voor. 

Uiteraard gaat ook het 'gewone' politieke  werk door, en ook daarvan houden we u graag op de hoogte. Heeft u een vraag of opmerking over één van de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Schroomt u niet om contact met ons op te nemen; zie onderaan onze contactgegevens. 

Temidden van alle gesprekken en ontwikkelingen blijft het onze wens de weg te gaan die God ons wijst. Wilt u ons meenemen in uw gebed?

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra

 

In deze nieuwsbrief

  • Voortgang onderhandelingsproces
  • Uit de Staten
  • Installatie Bryant Heng als burgerlid
  • Bijeenkomst in Lelystad met Don Ceder
  • Eerste Kamerverkiezingen
  • Europese Verkiezingen
  • Blogs Lubbert Schenk en Joanne Amoah
  • Contactgegevens
  • Agenda

Voortgang onderhandelingsproces

Na de verkiezingen op 20 maart heeft de informateur, Annemarie van Gaal, gesprekken gehad met alle fracties om tot een advies te komen voor een nieuw college van gedeputeerde staten. Namens de ChristenUnie heeft ze gesproken met Tamara Strating en ondergetekende. In dat gesprek hebben we het gehad over de zaken die voor de ChristenUnie belangrijk zijn.

Bijvoorbeeld aandacht voor een gezond ondernemersklimaat met daarbij passende voorwaarden, aandacht voor het opleidingsniveau van onze beroepsbevolking en dat we daarbij samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs willen stimuleren. Maar ook is benadrukt dat wij oog willen hebben voor diegenen die niet zo makkelijk mee kunnen komen en dat wij het belangrijk vinden om te beschermen wat bescherming nodig heeft. De gespreksverslagen kunt u vinden op de website van de provincie Flevoland.

Lees verder

Uit de Staten

In de afgelopen maand zijn we met een paar onderwerpen bezig geweest. Deze onderwerpen hebben we voorbereid in een integrale commissievergadering, waarbij Lubbert en ondergetekende het woord voerden over de verschillende agendapunten. Belangrijke onderwerpen die in de Statenvergadering van 29 mei zijn besproken zijn de jaarstukken over het jaar 2018, waarin het college verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Een belangrijk instrument om onze controlerende rol in te nemen dus. Wij waren tevreden over de cijfers van de provincie, er is met positief resultaat afgesloten. Het enige punt waarover wij onze zorg hebben uitgesproken is gelegen in het feit dat het rekeningresultaat hoog is door niet uitgevoerd beleid. Daar zijn verschillende redenen voor en dat is prima, maar wij hebben opnieuw ingebracht dat we in de komende periode graag zouden willen onderzoeken of dit ook anders kan.

Ook de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland kwam aan de orde. Lubbert heeft voor ons verwoord dat het voor Flevoland een belangrijke ontwikkeling is die onze hartelijke steun verdient en daarom is het verleende mandaat aan het college terecht. Samen met de PVV hebben we een amendement ingediend, waarmee we een beslispunt wilden toevoegen over de maatschappelijke functie van de servicehaven. Dit amendement is unaniem aangenomen door Provinciale Staten.

Als laatste onderwerp werd het Windplan Groen behandeld. Er zijn veel zorgen over dit windplan bij de bewoners van Dronten, Biddinghuizen en Ketelhaven. Een zienswijze indienen was niet het juiste middel, omdat deze zienswijze iets zegt over de planologische aspecten van het windplan. Dat hebben we als PS al eerder vastgesteld, dus we zouden onszelf tegenspreken als we nu een zienswijze zouden indienen. Omdat we de zorgen goed hebben gehoord en we die ook ter harte nemen, hebben wij middels een motie, ingediend met SGP, CDA, FvD en 50Plus, de gedeputeerde op het hart gedrukt dat hij de gesprekken met de bewoners en de mogelijkheden om te participeren blijft voeren. Ook deze motie is unaniem aangenomen.

Wat ook nog leuk is om te vermelden, is dat wij tijdens deze vergadering digitaal hebben gestemd. Het is een proef, en de eerste keer mislukte dit nog, maar later tijdens de vergadering ging dat goed. Wat een beetje wennen is, is dat je geen idee hebt wat andere partijen gaan doen. Dat is dus extra spannend!

Tamara Strating,
Statenlid

Installatie Bryant Heng als burgerlid

Met de installatie van Bryant Heng als burgercommissielid op 29 mei jl. is onze fractie compleet. We zijn erg blij dat we nu met vier mensen ons werk mogen gaan doen. We wensen Bryant veel zegen en succes bij zijn werk.

U leest hier meer over Bryant en zijn motivatie. 

 

Uitnodiging: avond over schulden met Don Ceder

Don Ceder komt 5 juni spreken in Lelystad over de manier waarop de schuldenproblematiek het best bestreden kan worden. Ceder is schuldsaneringsadvocaat en fractievoorzitter van de ChristenUnie Amsterdam. Hij vraagt al geruime tijd aandacht voor de snel oplopende schulden van veel Nederlandse huishoudens. Zo sprak hij hierover bij Pauw, De Wereld Draait Door en Tedx Eindhoven. Vorig jaar plaatste Forbes hem op de "Forbes 30 under 30" lijst als één van de grootste talenten van Europa.

De ChristenUnie Lelystad heeft Ceder uitgenodigd omdat zo'n 0,8% van de Lelystedelingen in de schuldhulpverlening zit, terwijl het NIBUD schat dat zo'n 15% van de huishoudens ernstige betalingsachterstanden heeft. Het grootste deel van de mensen in de problemen wordt dus niet bereikt. De gemeente Lelystad vecht al jaren om de armoede- en schuldenproblematiek terug te dringen, maar het bereiken en helpen van mensen met schulden blijft een uitdaging.

Na een lezing van Don Ceder zal een panelgesprek plaatsvinden met experts uit het veld. In dit panel zitten de fractievoorzitter van de ChristenUnie Lelystad, een deurwaarder die de Lelystadse incassosector goed kent en een lokale schuldhulpverlener. Ook zal het publiek alle ruimte krijgen om vragen te stellen. De thema-avond is gratis en zal plaatsvinden in het gebouw van het IDO (Lelystad, Fjord 155). Starttijd 20:30.

Eerste Kamerverkiezingen

Op 27 mei jl. hebben onze Statenleden hun stem uitgebracht op een kandidaat voor de Eerste Kamer. We zijn blij en dankbaar dat de ChristenUnie nu met vier zetels in dit orgaan vertegenwoordigd is. 

Lees verder

Europese Verkiezingen

Ook de uitslag van de op 23 mei jl. gehouden Europese Verkiezingen stemt ons dankbaar. Ons fractielid Bryant Heng was als kandidaat hier nauw bij betrokken. Meer over de uitslag leest u hier

Even voorstellen: Joanne Amoah

Ik ben Joanne Amoah, een zakelijke vrouw die actief is als kerk pionier in kerken in Ede, Amsterdam Oost, Amsterdam west en Lagos (Nigeria). Daarnaast ben ik vrijwilliger bij stichting MOC Casting, een modellenbureau voor mensen met een beperking. 

Ik bid in mijn kerk geregeld voor Flevoland en hoop dat christenen een positieve verandering kunnen brengen in Flevoland. Mijn interesse ligt bij economie, slavernij en criminaliteit. 

Lees verder

De eerste ervaringen als Statenlid

Op 17 April ben ik beëdigd als lid voor deProvinciale Staten van Flevoland. Een mooi moment om de eed af te leggen, met de woorden: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig', waarbij het belijden doorklinkt dat God de regeerder is van alle dingen. 

Wij mogen instrumenten zijn in Gods handen om dit mooie werk te doen.De Bijbel zegt in Efeze 2:10: 'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen welke God van te voren voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.' Deze woorden geven rust in de beginperiode van het Statenlidmaatschap. 

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

            
Harold Hofstra       Tamara Strating      Lubbert Schenk      Bryant Heng        Klazien Jansen
Statenlid               Statenlid                Statenlid                Burgerlid             Fractiebureau
      
Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de komende tijd. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

 5 juni: Inwerkprogramma: inhoudelijke sessie MRA
 5 juni: Avond met Don Ceder over schulden (ChristenUnie Lelystad)
 6 juni: Afscheidsbijeenkomst vertrekkende fractie- en bestuursleden
11 juni: Inwerkprogramma: Integriteit
12 juni: Inwerkprogramma: Werkwijze Staten - Buiten naar Binnen
12 juni: Deelregiobijeenkomst Metropool Regio Amsterdam 
13 juni: Inwerkprogramma: Werksessie Klimaatakkoord en het energiebeleid
15 juni: Open Dag Omgevingsdienst Flevoland OFGV
17 juni: Fractievergadering
18 juni: Fractievergadering (huishoudelijk)
19 juni: Inwerkprogramma: werkbezoek aan Lelystad Airport
19 juni: Integrale Statencommissie
20 juni: Werkconferentie Rli: Som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio
24 juni: Inwerkprogramma: Speciale Functies: Programmaraad RRK, Rapporteurs, IPO AV
25 juni: Inwerkprogramma: Speciale Functie: voorzitters/agendacommissies
26 juni: Inwerkprogramma: Positie van de Staten
26 juni: Inwerkprogramma: Politieke Besluitvorming: "Vaardig in de Staten"
28-29 juni: Bestuurderscongres ChristenUnie
10 juli: Seniorenconvent
10 juli: Vergadering Provinciale Staten
 
Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts