Flevoland; ruimte voor de toekomst!

PH Lelystad.jpgmaandag 08 juli 2019 09:54

Wij hebben, samen met de onderhandelaars van de VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66, de afgelopen weken hard gewerkt aan het bereiken van een coalitieakkoord voor de Statenperiode van 2019 tot 2023. We zijn als ChristenUnie Flevoland dankbaar voor het resultaat. We nemen deze periode opnieuw onze verantwoordelijkheid met een programma waar we trots op kunnen zijn.

De strategische opgaven die zijn geïdentificeerd in de Omgevingsvisie, de provinciale kerntaken, het Klimaatakkoord en de gebiedsontwikkelingen vormen de bouwstenen van het akkoord. De rode draad die door dit alles heen loopt, is: opgavegericht samenwerken.

Als ChristenUnie Flevoland zijn wij ervan overtuigd dat de provincie een rol van betekenis kan spelen in het vinden van oplossingen voor de problemen waar de Flevolandse samenleving voor staat. Tegelijk zijn wij er ons van bewust dat we die rol alleen goed kunnen vervullen in een goed samenspel van overheden en in open overleg met andere betrokken partijen. We willen daarom inhoud geven aan het thema vernieuwend bestuur. We willen inwoners raadplegen door nieuwe methodieken in te zetten. Dit gaat er toe leiden dat we in een vroeg stadium de dialoog zoeken met de samenleving, ondernemers, instellingen en medeoverheden.

Een meermalen terugkerend thema in het akkoord is verduurzaming. Of het nu gaat om de transitie in de landbouw, het circulair maken van de economie, de energietransitie of de vergroening van de mobiliteit: verduurzaming is steeds het doel. We willen onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, zijn op weg naar CO2-neutraliteit en willen de nieuwe economie benutten om de werkgelegenheid voor Flevolanders te vergroten. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee en het zal veel vragen om daar de komende vier jaar voortgang in te boeken. We zien mooie kansen voor innovatie, ondernemerschap en kennisontwikkeling, maar zijn ons er ook van bewust dat verduurzaming kosten met zich meebrengt. We gaan zoeken naar het optimum van veel klimaatvoordeel en goed ondernemerschap. 

Een ander belangrijk thema blijft het op orde houden van de bereikbaarheid van Flevoland. We hebben daarbij ook nadrukkelijk andere wegbeheerders nodig. In de eerste plaats het rijk, maar ook andere provincies en partijen als ProRail en NS, hebben de mogelijkheden om de Flevolandse bereikbaarheid te verbeteren. Daarom zetten we de komende jaren stevig in op het beïnvloeden van de besluitvorming van die andere overheden. Een belangrijke ontwikkeling in Flevoland zelf is die van het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) waar we nieuwe mobiliteitstechniek gaan testen.

We vinden het ook in het belang van Flevolanders dat we doorgaan met het vormgeven van een Krachtige Samenleving. In afstemming met en aanvulling op wat gemeenten doen zetten we ons in voor het stimuleren van de (arbeids)participatie en het verbeteren van de gezondheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld via sport, maar ook door het verhogen van het opleidingsniveau van de inwoners. Een goede zorginfrastructuur heeft daarbij onze bijzondere aandacht, net als het op peil houden van een gezonde, groene leefomgeving waarin het prettig is wonen en recreëren is. Onze prachtige natuur biedt daar uitstekende kansen voor.

De bijzondere kwaliteiten van ons mooie Flevoland willen we blijven uit dragen. Natuurontwikkeling is daarbij een belangrijk onderdeel. Maar ook de potentie van Flevoland voor recreatie en toerisme verder benutten is voor ons van belang. Bijgaand ziet u een eerste overzicht van punten die wij als ChristenUnie uit ons verkiezingsprogramma concreet terug zien komen in het coalitieakkoord.

Voor alles geldt het motto van ons akkoord:

“Flevoland: ruimte voor de toekomst.”

Namens de fractie,
Harold Hofstra
Tamara Strating
Lubbert Schenk
Bryant Heng

« Terug