Hertelling en advies informateur

PH Lelystad.jpgdinsdag 16 april 2019 13:47

Op 16 april om 10:00 heeft burgemeester Ina Adema van Lelystad de uitslag van de hertelling bekend gemaakt. De hertelling heeft geen gevolgen voor de uiteindelijke zetelverdeling. Het grootste verschil was voor de ChristenUnie, wij kregen er 13 stemmen bij, wat betekent dat we 1719 stemmen meer hebben gehaald dan in 2015 en op een totaal komen van 11.219 stemmen.

De hertelling was aangevraagd door het CDA. Met deze uitkomst blijft het CDA op 3 zetels en is daarmee net zo groot als de ChristenUnie. DENK en Forum voor Democratie zijn de nieuwkomers in Provinciale Staten met respectievelijk 1 en 8 zetels.

Advies informateur
Op 27 maart werd bekend dat Annemarie van Gaal als informateur in beeld was. Zij heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met alle partijen in Provinciale staten. De gespreksverslagen van deze partijen zijn ook openbaar gemaakt

Namens de ChristenUnie fractie zijn de gesprekken gevoerd door Tamara Strating en Harold Hofstra. In dat gesprek hebben wij gepleit voor een stabiel bestuur waarin minimaal 1 van de twee winnaars is vertegenwoordigd (te weten FvD en/of GroenLinks). Daarbij hebben wij vooral aangegeven dat wij hechten aan een stabiel en constructief bestuur met een gedeelde toekomstvisie voor onze provincie.

Coalitie van verbinding
Op basis van deze gesprekken heeft de informateur verdiepende gesprekken gevoerd met een vijftal partijen te weten FvD, VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA. In deze verdiepende gesprekken is een aantal thema’s op hoofdlijnen besproken en hierover is een aantal uitgangspunten gedeeld. De volgende punten zijn o.a. besproken;

  • Energietransitie: uitgangspunt hierbij is dat we verder gaan met de uitvoering van onze windplannen (regioplan wind) en de realisatie van 1000 ha zon op land, waarbij wij terughoudend zijn met kostbare landbouwgronden. Wanneer er een aanvullende rijksopgave komt voor Flevoland zullen wij in overleg met de gemeenten bepalen op welke wijze wij deze opgave duurzaam realiseren.
  • Luchthaven Lelystad: Uitgangspunt is dat we achter de openstelling en bestaande afspraken  van het vliegveld staan en ook achter het uiteindelijke groeiscenario zoals dat is vastgelegd tot 45.000 vliegbewegingen. Daarnaast willen wij met elkaar dat dit het meest duurzame vliegveld wordt waar innovatieve oplossingen de ruimte krijgen in combinatie met een z.s.m. herindeling van het luchtruim.
  • Nationaal park Nieuw land: Uitgangspunt is dat lasten en baten in balans zijn en dat we per stap willen kijken of wij als provincie gaan investeren en hoe we dat doen. Dit vinden wij van belang omdat er ook sprake moet zijn van een gedegen financieel beleid waarbij wij goed kijken naar de provinciale kosten en opbrengsten.
  • Democratische vernieuwingen: transparant bestuur betekent wat ons betreft ook het betrekken van de burger bij besluitvorming. Deze coalitie zal in de komende periode open staan voor experimenteren met democratische vernieuwing door bijvoorbeeld digitale feedback van haar inwoners op provinciale besluiten mogelijk te maken.

Daarnaast is er nog een aantal punten besproken die wij de komende tijd verder met elkaar willen verdiepen. De eerste verkennende gesprekken geven ons als fractie echter voldoende vertrouwen om een eerste stap in het formatieproces te maken. Uiteraard zijn wij als fractie constructief op de inhoud maar vasthoudend voor wat betreft onze (bijbelse) uitgangspunten en idealen voor Flevoland. Wij denken echter dat een coalitie zoals nu is voorgesteld recht doet aan de uitslag van de verkiezingen en ook een coalitie van verbinding kan zijn waarin een brede afspiegeling van links tot rechts vanuit de Flevolandse bevolking zich kan herkennen. Als ChristenUnie willen wij constructief zoeken naar het beste voor Flevoland op basis van wat ons verbindt.

Morgen zal over het advies van de informateur in Provinciale staten verder worden gesproken; deze bijeenkomst is openbaar en start om 19:00 uur.

Namens de fractie,
Harold Hofstra en Tamara Strating

« Terug