Positief financieel resultaat over 2019

land met een meerzaterdag 27 juni 2020 20:19

Op 27 mei stond in provinciale Staten van Flevoland de jaarrekening 2019 op de agenda.
Het rekeningresultaat 2019 van de Provincie Flevoland bedroeg 12,8 miljoen positief.

Het eerste deel van 2019 draaide nog om de uitvoering van het coalitieakkoord 2015-2019 Innovatief en Ondernemend. Belangrijke dossiers waren onder meer: Flevokust Haven, het programma Nieuwe Natuur, Oostvaardersplassen, Flevolandse Energie Agenda, Nationaal Park Nieuw Land, Marker Wadden, windpark Zeewolde en de Omgevingsvisie.

Binnen alle programma’s is voortgang geboekt en uitvoering gegeven aan de opgaven in Flevoland. Met deze jaarstukken legt Gedeputeerde Staten verantwoording af over wat ze hebben gedaan, wat daarmee is bereikt en wat het heeft gekost.

In mijn bijdrage stond ik ook nadrukkelijk stil de recente ontwikkelingen die Nederland in zijn greep houden. Eind februari 2020 werd ons land opgeschrikt met de eerste Coronabesmetting in Noord-Brabant. Nadien werden besmettingen gemeld vanuit het hele land en werden door het kabinet stapsgewijs ingrijpende maatregelen getroffen om de Coronacrisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen hebben een grote impact op grote delen van de (Flevolandse) samenleving, zoals volksgezondheid en economie. Dat deze maatregelen ook impact hebben op de provincie zelf is evident.

Corona fonds

Dat de coronacrisis financiële impact heeft, zal ook duidelijk zijn. Op diverse punten zijn er financiële risico’s en onzekerheden. Die raken niet de getrouwheid van de Jaarrekening 2019 maar zullen wel effect hebben op het financiële perspectief ten aanzien van diverse beleidsterreinen in 2020 en volgende jaren. De impact is uiteraard afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen en de diepgang van de crisis als ook van de maatregelen die getroffen gaan worden om de effecten te verzachten.

Voor de aanpak van de corona-crisis kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Daarom hebben wij ook samen met een aantal andere partijen een motie ingediend voor een Corona noodfonds waarmee urgente en dringende zaken kunnen worden opgepakt, want ook de Flevolandse economie heeft veel te lijden onder deze crisis. Dit noodfonds heeft een omvang van 4 miljoen, dat is veel geld maar wij vinden het als fractie noodzakelijk dat overheden alles op alles zetten om werkgelegenheid te behouden en perspectief voor (de ondernemers in) Flevoland te bieden.

Voor meer informatie zie ook:

https://flevoland.jaarverslag-2019.nl

Namens de fractie,

Bryant Heng

« Terug

Reacties op 'Positief financieel resultaat over 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.