Najaarsnota 2020

foto tollebekerbrug.jpegvrijdag 20 november 2020 09:10

Op 11 november j.l. vond één van de belangrijkste vergaderingen van het provinciale politieke jaar plaats. Onze fractievoorzitter Lubbert Schenk sprak in deze vergadering de onderstaande rede uit.

Voorzitter,

 

Nederland is in rep en roer. Het lijkt wel of corona het enige is wat in deze wereld gebeurt. Het gaat nergens anders meer over.  De coronapandemie zet ons op onze plek (en soms, zo lijkt wel, ook tot stilstand). Maar er gebeuren ook andere dingen. Zo gaat het werk in de Provinciale Staten door en mogen we als ChristenUnie  onze visie geven op relevante ontwikkelingen en thema’s op de lange termijn.

Onze visie op het beleid is de balans zoals wordt vormgeven in de filosofie van People, Planet en Profit. De ChristenUnie ziet deze filosofie terug in de Najaarsnota 2020

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

We zijn blij dat (naast het belang van de MRA voor Flevoland) er nu ook eindelijk serieus aandacht is voor de samenwerking met regio Zwolle. En dat daar nu ook middelen beschikbaar gesteld worden. De ChristenUnie heeft hiervoor altijd gepleit en is blij dat daar nu ook gehoor aan is gegeven.

Wat betreft de opgave van het kabinet om 100.000 woningen te bouwen, vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor goede bereikbaarheid, het openbaar vervoer en voor natuur en biodiversiteit van flora en fauna in de leefomgeving, maar ook dat er voldoende werkgelegenheid is in Flevoland

2 Landbouw, visserij en natuur

De transitie naar een circulaire, klimaat neutrale en volhoudbare landbouw  die ook economisch rendabel is, is een proces van lange adem. Er bestaat geen blauwdruk voor de weg daarnaartoe. De ChristenUnie is dan ook blij dat de provincie is gestart met het integrale programma “natuur inclusieve samenleving”, waarin aandacht is voor de biodiversiteit, de bossenstrategie en inzet op lange termijn maatregelen in het kader van de stikstofproblematiek.

3 Economie

Door de coronacrisis is er veel onzekerheid in de economie en op de arbeidsmarkt, onder andere voor jongeren die een baan met flexcontracten hebben. Zij worden als eerste getroffen bij bezuinigingen wanneer organisaties en bedrijven in de problemen komen door de aanhoudende coronacrisis. Bovendien zorgen de coronamaatregelen en het thuiswerken ervoor dat het leren in de praktijk vaak extra bemoeilijkt wordt en dreigt er een tekort aan stage- en leerwerkplekken. Als ChristenUnie willen wij iets doen om deze dreigende golf van jeugdwerkloosheid tegen te gaan en te verzachten. Daarmee vegen we de problematieken die bijvoorbeeld ouderen ervaren op de arbeidsmarkt niet onder het tapijt, want dat is ook problematisch en mag erkend worden. Maar we zetten ons graag in om onze jongeren juist nu in crisistijd een goede start te geven. 

4 Aantrekkelijk Flevoland, krachtige samenleving

We leven in een samenleving, waarin verondersteld wordt dat je als individu een sociaal netwerk hebt. Gelukkig is dat voor veel mensen zo, maar we zien dat op dit moment veel mensen eenzamer zijn dan ooit en dit netwerk missen.

Het is goed dat u als GS hier oog voor heeft. De beantwoording tijdens de commissievergadering om 200.000 euro te mandateren met de belofte aan te sluiten bij bestaande initiatieven, was voor de ChristenUnie reden om geen motie in te dienen. Geen nieuwe pilots uitrollen, want de eenzaamheid is op dit moment groot. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van hun burgers, maar zullen de financiële hulp voor dit hardnekkige probleem zeker waarderen.

5 Energie, duurzaam en milieu

In de uitvoering van de RES zien we graag ook uitvoering van de aangenomen motie van de ChristenUnie en GroenLinks om naast de mogelijk hernieuwbare energie, ook de potentiële energiebesparing te onderzoeken.

6 Mobiliteit

In het kader van mobiliteit vinden we als ChristenUnie dat de bruggen en sluizen in Flevoland, zoals de Elburgerbrug, goed bereikbaar en toegankelijk moeten blijven voor het verkeer met zo min mogelijk overlast tijdens de onderhoudswerkzaamheden.

Politiek bedrijven is kaders stellen, keuzes maken en controleren. Dat geldt niet alleen voor de ChristenUnie, maar voor alle politieke partijen. Keuzes op basis van eigen inzichten en overtuigingen. Dat vraagt om de broodnodige wijsheid  en inzicht. Niet voor niets zei de wijze koning Salomo: "Gelukkig is de mens die wijsheid zoekt en haar vindt en die met verstand leert leven".(Spreuken 3:13) Want wijsheid brengt liefde voort en is een voedingsbodem voor vrede en welzijn. 

Die wijsheid en dat inzicht wensen wij van harte toe aan het college en de Staten.

 

« Terug

Reacties op 'Najaarsnota 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.